خلاصه امكانات سيستم حسابداري مالي

  ۱-   دفاتر در چهار سطح كل ، معين و تفضيلي و جزء قابل تعريف مي باشد و استفاده كننده ملزم به استفاده از هر چهارسطح را نميباشد .

  ۲-    براي هر حساب امكان انتخاب دو نوع كنترل جهت اسناد دريافتي ، پرداختي و كنترل چكها ميباشد .

  ۳-   قابليت استفاده شروع سال مالي از وسط يك ماه دلخواه .

  ۴-    چاپ سند حسابداري بشكل دلخواه و با هر تركيبي از ستونهاي مبالغ معين جزء ، معين و كل .

  ۵-    تهيه خلاصه اسناد ماهانه بطور خودكار جهت ثبت در دفاتر قانوني موضوع نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني ماده 18 قانون مالياتها .

  6-    تهيه دفاتر روزنامه ، دفتر كل و كارت حساب و مشاهده مانده حسابها .

  ۷-   تهيه گزارش از مراكز هزينه بمنظور بهره برداري بهينه از كدينگ حسابها .

  ۸-    تهيه تراز كليه دفاتر بصورت 2 ، 4 ، 6 ، 8 ستوني در کلیه سطوح با قابلیت استفاده از محدوده تاریخی .

  ۹-    ايجاد اسناد عملكرد سود و زيان ، افتتاحيه و اختتاميه بطور خودكار توسط سيستم .

  ۱۰- کنترل بودجه

  ۱۱- خزانه داری

  ۱۲-  نمايش و چاپ نمودار از اطلاعات مالي ارائه شده به سيستم بصورت دوبعدي و سه بعدي .

  ۱۳-تهيه و تنظيم هرگونه گزارش مالي و مديريتي از طريق استفاده از امكانات طراحي گزارشات .

  ۱۴-تهيه صورت مغايرت ها كه شامل حسابهاي بانكي و يا هر حساب ديگري مي باشد .

  15-امكان تغيير رنگ منوهاي برنامه .

  ۱۶- امكان معرفي كاربران متفاوت براي سيستم و معرفي سطح دسترسي هر يك .

  17- امكان تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات مالي برروي هارد دستگاه و بازگرداني آنها درموقع لزوم .  

  ۱۸- تکمیل خودکار اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی و یادداشتهای همراه.

  ۱۹- امکان قراردادن کلیه لینکهای مرتبط حسابداری (سایت) و قوانین مرتبط به امور مالی.

 ۲۰-   برنامه چک با امکان چاپ بر روی چک تمامی بانک ها و زدن خودکار سند حسابداری .

 ۲۱-  امکان تهیه کلیه گزارش ها جهت استفاده در محیط Excel / internet / word / pdf.